Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi možnost opravljanja splošne mature.

Obvezni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina

Izbirni predmeti
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija

Izobraževanje traja 1 leto.

– Osebni list,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zadnjem zaključenem šolanju.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
– srednje poklicno, tehniško oziroma strokovno izobraževanje,
– 3. letnik gimnazije in prekinil šolanje za najmanj eno leto,
– 4. letnik Walfdorske gimnazije,
– osnovnošolsko izobraževanje in opravil preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije.

Maturitetni tečaj je opravljen, ko je dijak pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske
naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi.

Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.