Osnovna šola za odrasle in mladostnike (OŠO) je namenjena vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Program OŠO je prilagojen tako, da lahko udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Zaključno spričevalo je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol. Izobraževanje je za udeležence BREZPLAČNO.

V OŠO se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko obveznost ali je star več kot 15 let in ni uspešno končal vseh razredov osnovne šole.

– osebni dokument,
– rojstni list,
– potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
– spričevalo o končanem razredu osnovne šole.

Udeležencem se priznajo vse opravljene obveznosti iz predhodnega izobraževanja. Po zaključeni osnovni šoli lahko udeleženci nadaljujejo šolanje v programih rednega srednješolskega izobraževanja ali v srednješolskih programih za odrasle.

 

RAZRED
 6.  7.  8.  9.
Slovenščina * * * *
Matematika * * * *
Tuji jezik * * * *
Likovna umetnost * *
Glasbena umetnost * *
Geografija * * * *
Zgodovina * * * *
Domovinska in državljanska kultura in etika * *
Fizika * *
Kemija * *
Biologija * *
Naravoslovje * *
Tehnika in tehnologija *
Izbirni predmet 1 * * * *
Izbirni predmet 2 * * * *
Izbirni predmet 3 * * * *
Oddelčna skupnost * * * *