9TzEqd4jcKOMU JE NAMENJENA IN OSNOVNI OPIS:

Osnovna šola za odrasle in mladostnike je namenjena vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol.

Program osnovne šole za odrasle financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence BREZPLAČEN!

 

POGOJI ZA VPIS V PROGRAM:
V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko obveznost ali kdor je star več kot 15 let in ni uspešno končal vseh razredov osnovne šole.

 

VPISNA DOKUMENTACIJA:
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (mlajši od 15 let),
– spričevalo o končanem razredu osnovne šole ali izpis iz evidence zadnjega končanega ali zadnjega obiskovanega razreda.

V ŠOLSKEM LETU 2016/17 VPISUJEMO V 6., 7., 8. IN 9. RAZRED DEVETLETKE.

 

PROGRAM:

RAZRED
 6.  7.  8.  9.
Slovenščina * * * *
Matematika * * * *
Tuji jezik * * * *
Likovna umetnost * *
Glasbena umetnost * *
Geografija * * * *
Zgodovina * * * *
Domovinska in državljanska kultura in etika * *
Fizika * *
Kemija * *
Biologija * *
Naravoslovje * *
Tehnika in tehnologija *
Izbirni predmet 1 * * * *
Izbirni predmet 2 * * * *
Izbirni predmet 3 * * * *
Oddelčna skupnost * * * *

 

Razširjen program:

RAZRED
 6.  7.  8.  9.
Dopolnilni in dodatni pouk * * * *

IZOBRAŽEVANJE JE BREZPLAČNO!

 

Po končani osnovni šoli lahko udeleženci nadaljujejo šolanje v programih rednega srednjega izobraževanja ali v verificiranih srednješolskih programih za odrasle.