Delo na področju kakovosti koordinira Skupina za kakovost Ljudske univerze Celje. Obstoječo skupino za kakovost je Svet zavoda potrdil na svoji seji 26. 10. 2018:

sejaInes Stilin (predstavnica strokovnih delavcev in predsednica komisije),
Aleš Štepihar (predstavnik učiteljev, zunanjih sodelavcev),
Andrijana Božić (predstavnica svetovalne dejavnosti),
Stanislav Žlof (svetovalec za kakovost),
Maša Motoh (predstavnica udeležencev izobraževanja),
Zdenka Kračun (predstavnica delodajalcev oz. drugih partnerjev organizacije).

Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2022. Naloga komisije za kakovost je, da koordinira in skrbi za redno izvajanje dejavnosti na področju kakovosti na Ljudski univerzi Celje. Skupina se sestane vsaj trikrat na leto in o svojem delu vsaj enkrat na leto poroča Andragoškemu zboru in Svetu zavoda. Vsako leto izda letno poročilo o opravljenem delu. Več o nalogah komisije za kakovost: https://mozaik.acs.si/kazalnik/komisija-za-kakovost.

Vir: https://mozaik.acs.si