Delo na področju kakovosti koordinira Skupina za kakovost Ljudske univerze Celje. Obstoječo skupino za kakovost je Svet zavoda potrdil na svoji seji 15.10.2014:seja
– Ines Vrabec – LUC
– Aleš Štepihar – LUC
– Maja Bizjak – LUC
– Sandi Krivec – MOC
– Franci Pusar – udeleženec

Naloga komisije za kakovost je, da koordinira in skrbi za redno izvajanje dejavnosti na področju kakovosti na Ljudski univerzi Celje. Skupina se sestane tri do štiri krat na leto in o svojem delu vsaj enkrat na leto poroča Andragoškemu zboru in Svetu zavoda. Vsako leto izda letno poročilo o opravljenem delu.

Letno poročilo skupine za kakovost za šolsko leto 2015/16