Delo na področju kakovosti koordinira Skupina za kakovost Ljudske univerze Celje. Obstoječo skupino za kakovost je Svet zavoda potrdil na svoji seji 20. 6. 2017:

  • sejaInes Stilin- vodja skupine
  • Aleš Štepihar – član
  • Maja Bizjak – član
  • Sandi Krivec – član
  • Zdenka Kračun – član
  • Stanislav Žlof – svetovalec za kakovost

Naloga komisije za kakovost je, da koordinira in skrbi za redno izvajanje dejavnosti na področju kakovosti na Ljudski univerzi Celje. Skupina se sestane tri do štiri krat na leto in o svojem delu vsaj enkrat na leto poroča Andragoškemu zboru in Svetu zavoda. Vsako leto izda letno poročilo o opravljenem delu.

POROČILO O KAKOVOSTI za šolsko leto 2016-2017

POROČILO O KAKOVOSTI za šolsko leto 2015-2016