Brez naslova

Namera o prijavi na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

Ljudska univerza Celje najavlja namero prijave na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.
K sodelovanju vabimo partnerske organizacije.

Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner.

Konzorcij sestavljajo najmanj trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma prijavitelj na ta javni razpis.

Prijavitelj v konzorcij vključi organizacije iz svoje statistične regije, če izkazujejo interes in izpolnjujejo Splošne pogoje za konzorcijske partnerje brez prijavitelja, ki so opredeljeni v 9.2 točki tega javnega razpisa.

 

9.2 Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez prijavitelja

Na tem javnem razpisu je lahko konzorcijski partner pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
a.     je na dan oddaje vloge registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije; Priloga 5: izpis iz AJPES-a ali fotokopija ustanovnega akta, iz katerega je razvidno, da ima konzorcijski partner opredeljeno izobraževalno dejavnost pod šifro 85.590 (v kolikor dokazilo ne bo predloženo, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti)
b.     za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;

c.     ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis delno zaposleno osebo z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje in s pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ni zaposlena preko javnih del;

d.     ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več;

e.     na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;

f.      na dan oddaje vloge ni opustil poslovne dejavnosti,

g.     konzorcijski partner ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v KZ-1.

 

Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi dokazili:

pod točko b: pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR (preveri ministrstvo);

pod točko c: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi;

pod točko d: potrdilo FURS-a (pridobi ministrstvo);

pod točkama e in g potrdili sodišča (pridobi ministrstvo);

pod točko f: pridobi ministrstvo iz javnih evidenc

 

9.3 Posebni pogoji
Prijavitelj in konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

Pogoji Dokazila
a.     delež načrtovanih sredstev v posameznem konzorciju za programe RPO, RDO in ECDL, vključno z ECDL izpiti, je najmanj 30 % vseh sredstev;

b.     v okviru konzorcija so načrtovani v velikih in srednjih regijah vsaj trije programi UŽU, v majhnih regijah vsaj en program UŽU, vsako leto od 2019 do 2022;

c.     v okviru konzorcija je načrtovan vsaj en program RPO vsako leto od 2019 do 2022;

 

Priloga 1H k elaboratu: Organizacijski in terminski načrt projekta
d.     operacija konzorcija se izvaja v isti statistični regiji, v kateri je sedež prijavitelja;

e.     konzorcijski partnerji so registrirani v isti statistični regiji kot prijavitelj;

f.      če v sosednji statistični regiji ni mogoče oblikovati konzorcija, lahko prijavitelj konzorcija pokriva dve statistični regiji in se operacija konzorcija izvaja v obeh statističnih regijah v okviru iste kohezijske regije; konzorcijski partnerji so v tem primeru registrirani tudi v sosednji statistični regiji v okviru iste kohezijske regije;

g.     prijavitelj in konzorcijski partner sta za izvajanje tega javnega razpisa v okviru statistične regije vključena samo v en konzorcij;

h.     prijavitelj je z namero prijave na ta javni razpis na svoji spletni strani seznanil izvajalce programov za odrasle v svoji statistični regiji;

i.      prijavitelj in ostali konzorcijski partnerji izrazijo namero, da bodo za čas trajanja operacije za andragoško delo zaposlili najmanj enega organizatorja izobraževanja odraslih v določenem deležu, z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma z ravnijo izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje in pedagoško-andragoško izobrazbo in ni v vlogi direktorja ali vodje organizacijske enote. Delež andragoškega dela mora biti v skladu z načrtovanim številom kazalnikov v elaboratu (5.6. točka elaborata) in ne sme biti nižji od 25% standardnega stroška za andragoško delo na mesec;

j.      konzorcijski partnerji soglašajo z elaboratom, ki pri obsegu programov, ki jih bo izvedel posamezen partner, upošteva kadrovske zmožnosti in izkušnje posameznega konzorcijskega partnerja;

k.     konzorcijski partnerji se strinjajo, da lahko ministrstvo, glede na vse prijave in razpoložljiva sredstva in v skladu s tem javnim razpisom razporedi finančna sredstva drugače, kot je napovedal prijavitelj;

l.      konzorcijski partnerji izjavljajo, da bodo zagotavljali izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev, ki izvajajo programe na osnovi tega javnega razpisa;

m.   prijavitelj izjavlja, da bo strokovni aktiv pri prijavitelju pred izvedbo obravnaval vse programe, ki niso javnoveljavni in so načrtovani v okviru konzorcija ter izdal izjave strokovnega aktiva o ustreznosti posameznega izobraževalnega programa;

n.    prijavitelj pridobi tri pisma o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev.

 

Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev z naslednjima dokaziloma:

pod točko h: seznanitev izvajalcev programov z namero prijave na ta javni razpis (print spletne strani);

pod točko n: tri pisma o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev

 

 

Od potencialnih konzorcijskih partnerjev se pričakuje, da imajo izkušnje z izvajanjem javnoveljavnih oziroma neformalnih izobraževalnih programov za odrasle od 2015 do 2017.

Namero o sodelovanju in potrebna dokazila pošljite na elektronski naslov info@lu-celje.si do torka, 25. 9. 2018, do 16.00.
Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Evropska unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Več o razpisu si lahko preberete na spodnji povezavi:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1640

 

Logo LU Celje