Osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva obsega 120 pedagoških ur. Poteka 2-krat tedensko (torek in četrtek) od 16.00 do 19.15. Predava izkušena računovodja, ki poleg teoretičnih znanj udeležencem približa tudi praktično znanje. S programom udeleženec pridobi znanje za delo v računovodstvu, oziroma obsežno znanje za vodenje računovodstva v podjetju.

Vstopni pogoj: srednja strokovna ali splošna izobrazba.

Cena: 660,00 EUR (z DDV)
*možnost plačila na 3 obroke

Vsebina:
– uvod v računovodstvo, bilanca stanja – aktiva, pasiva,
– osnove dvostavnega knjigovodstva,
– bilančne spremembe, konto, kontni okvir, kontni načrt,
– sredstva, obveznosti do virov sredstev,
– stroškovno knjigovodstvo,
– DDV,
– osnovna sredstva,
– odhodki – prihodki,
– poslovni izid – povezava in bilanca stanja,
– knjigovodstvo in obračunavanje plač in ostali osebni prejemki,
– davek od osebnih prejemkov in ostali prispevki,
– materialno knjigovodstvo,
– obračun proizvodnje,
– obračunavanje avtorskih in podjemnih pogodb,
– davek od dohodka pravnih oseb,
– zakonski predpisi in davki.
– dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja,
– terjatve in obveznosti,
– vrednotenje in obračun poslovanja,
– praktični primeri.

Po zaključenem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju. Udeleženci imajo možnost opravljanja NPK Računovodja, s katerim si lahko pridobijo certifikat poklicne usposobljenosti.