Vsebine o delu na kakovosti imamo umeščene v naše strateške dokumente: Letni delovni načrt, Poslovno poročilo in Poročilo o kakovosti. V prvih dveh je kot del celotnega dokumenta tudi poglavje o kakovosti, medtem ko se v Poročilu o kakovosti predstavijo vse aktivnosti, ki smo jih na Ljudski univerzi Celje na tem področju naredili.

V Letnem delovnem načrtu na kratko povzamemo načrtovane aktivnosti, ki jih bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali na področju presojanja in razvijanja kakovosti. Umeščenost kakovosti v Letni delovni načrt zavezuje vodstvo našega zavoda, vse zaposlene in gostujoče predavatelje, da v svoje vsakdanje delo zavestno vključujemo skrb za kakovost. Uresničevanje načrtovanih aktivnosti med letom preverja Komisija za kakovost.

Letni delovni načrt 2019-2020

V Letno poslovno poročilo je umeščeno poglavje o kakovosti. Poglavje je dejansko povzetek Poročila o kakovosti. Povzetek poskušamo narediti v taki meri, da je pregleden, da poda jasno informacijo o tem, kaj smo delali na področju kakovosti v preteklem šolskem letu, ni pa preveč podroben. Podrobnejša predstavitev dela na kakovosti je zapisana v Letnem poročilu o kakovosti.

Poslovno poročilo 2018-2019

V Letnem poročilu o kakovosti so predstavljene vse dejavnosti, ki smo jih v preteklem šolskem letu izvajali na področju kakovosti. Poročilo se nanaša na uresničevanje akcijskega načrta, na delo Komisije za kakovost in svetovalca za kakovost, izpeljavo procesa samoevalvacije, oddajo dokumentacije za podaljšanje Zelenega znaka kakovosti in na izboljšave, ki smo jih uvajali na osnovi trenutnih situacij, potreb, ki jih vnaprej nismo mogli načrtovati.

Letno poročilo o kakovosti 2018 – 2019

V Akcijskem načrtu imamo zapisane štiri konkretne izboljšave, ki jih želimo uvesti v prihodnjem šolskem letu. Izboljšave so opredeljene s problemom, na katerega se nanašajo, z opredeljeno izboljšavo, ki jo načrtujemo, s konkretnimi osebami, ki so odgovorne za uresničevanje, ter postavljenim rokom, do kdaj naj bo načrtovana naloga uresničena. Komisija za kakovost preverja uresničevanje.

Akcijski načrt 2019-2020

Poglobljena samoevalvacija je eden izmed postopkov, v katerem si organizacija izbere področje, ki ga bo v načrtovanem postopku z ustreznimi metodami analizirala, ovrednotila, ugotovila pomanjkljivosti in posledično tudi načrtovala uvajanje potrebnih izboljšav. Proces poglobljene samoevalvacije izpeljemo enkrat v triletnem obdobju, se pravi v obdobju, v katerem poteče rok za uporabo Zelenega znaka kakovosti. Ves postopek poglobljene samoevalvacije je opisan v Samoevalvacijskem poročilu. Na Ljudski univerzi Celje smo v zadnjem poročilu vzeli v presojanje področje informiranja in promocije.

Samoevalvacijsko poročilo 2019