Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. V programe se vključujejo manj izobraženi odrasli, za katere je nacionalna raziskava pismenosti (IALS – International Adult Literacy Survey, 1998) pokazala, da so z vidika pismenosti najbolj ranljivi. Glede na različne potrebe in motivacijo odraslih za izobraževanje, smo do sedaj na podlagi skupnega jedra, razvili 5 programov.

užu-mkužu-bipsužu-ipužu-mdmužu-mi

 

Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti povezanih s  pismenostjo (branje, pisane, računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter učenja računalništva. Specifične vsebine programov izhajajo iz izobraževalnih potreb in interesov posamezne ciljne skupine. Osmišljanje izobraževanja z izbiranjem privlačnih vsebin in ustreznih metod dela je ključnega pomena pri motiviranju udeležencev za vključitev v izobraževanje. Programe UŽU izvajajo usposobljeni učitelji, potekajo pa v okviru organizacij, ki so vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov UŽU.

Vsi  programi so za udeležence brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Programi UŽU imajo svoje korenine v prvem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost, ki smo ga na Andragoškem centru Slovenije, v sodelovanju z Zvezo Ljudskih univerz Slovenije in podpori Ministrtva za šolstvo, pripravili in vpeljali v šolskem letu 1992/1993. Program je bil namenjen predvsem odraslim brezposlenim, brez strokovne in poklicne izobrazbe, ki smo jih želeli usposobiti in motivirati za dejavnejše in kakovostnejše življenje in jim povečati možnosti na trgu dela. Leta 1995 je postal program UŽU z odredbo ministra za šolstvo prvi javno veljavni splošno izobraževalni program za odrasle v Sloveniji. Program je v prakso izobraževanja odraslih vnesel številne inovacije (temeljne vsebine sporazumevanja in računanja so lahko poučevali usposobljeni neslavisti in nematematiki, evalvacijo, itn). Omogočal je tudi  pridobitev enokovrednih splošnoizobraževalnih znanj v programih USO.  Program se je konec 90ih let prenehal izvajati predvsem zaradi negotovega financiranja in zaradi ukinitve programov USO.

http://pismenost.acs.si/projekti/uzu/

MIZS_sloLogo_EKP_socialni_sklad_SLO