1. OSNOVNI PODATKI

Naziv zavoda: Ljudska univerza Celje
Naslov: Cankarjeva ulica 1
Pošta in kraj: 3000 Celje
Telefon: 03 428 67 50
Telefaks: 03 428 67 58
E-pošta: info@lu-celje.si
Spletna stran: www.lu-celje.si
Številka TRR: SI56 0121 1603 0714 290
Davčna številka: SI 59445181
Matična številka: 5051827000
Številka dejavnosti: P85.590

Ustanovitelj: Mestna občina Celje
Odgovorna oseba: Dubravka Milovanović, direktorica

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Opis delovnega področja organa

Ljudska univerza Celje je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki opravlja naslednje dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje odraslih
– srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– jezikovna izobraževanja,
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
– dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,
– nacionalne poklicne kvalifikacije,
– svetovanje pri iskanju primerne izobrazbe in poklicne poti
– in drugo.

2.2. Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

a) Osnovna šola za odrasle

b) Srednje poklicno izobraževanje – SPI
Program: Trgovec
Program: Računalničar

c) Srednje strokovno izobraževanje – SSI
Program: Ekonomski tehnik
Program: Predšolska vzgoja
Program: Logistični tehnik

d) Poklicno tehniško izobraževanje – PTI
Program: Ekonomski tehnik
Program: Logistični tehnik

e) Poklicni tečaj – PT
Program: Predšolska vzgoja
Program: Ekonomski tehnik

f) Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK
– Cestni preglednik/cestna preglednica
– Vzdrževalec/vzdrževalka cest
– Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
– Polagalec/polagalka talnih oblog
– Računovodja/računovodkinja
– Posrednik/posrednica za nepremičnine
– Turistični informator/turistična informatorka
– Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
– Hišnik/hišnica
– Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka
– Varuh/varuhinja predšolskih otrok

g) Jezikovna izobraževanja
– Angleščina
– Nemščina
– Ruščina
– Albanščina
– Italijanščina
– Španščina
– Kitajščina
– Slovenščina za tujce
– itd.

h) Tečaji in delavnice
– Različni tečaji in delavnice osebnostne rasti
– Delavnice za duhovno rast
– Tečaj šivanja in krojenja
– Računalniški tečaji
– Tečaji in delavnice za upokojence
– Glasbena šola
– Tečaj retorike
– TGM

2.3. Organigram organa

Organigram organa

2.4. Seznam vseh drugih organov s področja dela

Svet zavoda:
Svet zavoda sestavljajo naslednji člani:
– Sandi Krivec, predsednik
– Nives Svet, namestnica
– Hasan Ibrić, član
– Maja Bizjak, član

Andragoški zbor:
Je strokovni organ javnega zavoda, ki ga sestavljajo strokovni delavci in učitelji našega javnega zavoda. Obravnava naslednje naloge:
– strokovna vprašanja od animacije do izvedbe posameznih programov
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu in sprejema strokovne odločitve o vseh posodobitvah izobraževalnega dela v prid večje kvalitete vzgojno-izobra-ževalnega dela
– daje mnenje o imenovanju direktorja
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih pos-lovodnega organa

Strokovni aktivi:
Sestavljajo jih strokovni delavci: organizatorji izobraževanja in učitelji posameznih izobraževalnih področji kot:
– osnovna šola za odrasle
– tuji jeziki in slovenski jezik za tujce
– programi za pridobitev poklica, programi izpopolnjevanja, programi usposabljanja, učna pomoč

2.5. Kontaktni podatki odgovorne osebe

Dubravka Milovanović, direktorica
E-pošta: dubravka.milovanovic@lu-celje.si
Uradne ure: pon., tor., sre. in čet. od 10.00 do 12.00 ure

2.6. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti za delovna področja organa

a) Državni predpisi

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport www.mizks.gov.si/
– Uradni list RS : www.uradni-list.si
– Državni zbor – http://www.dz-rs.si/
– Register predpisov Slovenije

Druge povezave na državne registre:
– EU portal: http://europa.eu
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; www.ess.gov.si
– Zavod Republike Slovenije za šolstvo; www.zrs.si
– Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje; www.cpi.si
– Državni izpitni center; www.ric.si
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; www.mddsz.gov.si
– Evropski socialni sklad; www.ess.gov.si/slo/ESS/ess.htm
– Andragoški center Republike Slovenije; www.acs.si
– Dostop do zakonodaje Evropske unije
– EU portal – http://europa.eu/index_si.htm

b) Predpisi EU

– Dostop do zakonodaje Evropske unije
– EU portal – http://europa.eu/index_si.htm

c) Predpisi lokalne skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Celje (Uradni list RS, št. 37/1997, z dne 20.6.1997) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 101/2007, z dne 5.11.2007) in odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 99/2012, z dne 18.12.2012).

2.7. Seznam strateških in programskih dokumentov

– Letni delovni načrt zavoda;
– Letno poročilo zavoda;
– Finančni načrt zavoda;
– Letni program izobraževanja odraslih;
– Resolucija o nacionalnem izobraževanju odraslih.

2.8. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

– Evidenca izdanih spričeval in drugih listin za programe trgovec, računalničar, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v programe trgovec, računalničar, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi za trgovec, računalničar, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja;
– Evidenca o udeležbi izobraževanja v programih trgovec, računalničar, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja za programe trgovec, računalničar, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca o izpitih za programe trgovec, računalničar, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca zaposlenih;
– Evidenca zunanjih pogodbenih sodelavcev;
– Dnevniki dela.

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta:
www.lu-celje.si

Fizični dostop:
Na lokaciji Ljudske univerze Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

Uradne ure:
pon. – čet. od 8.00 do 16.00 ure, pet. od 7.00 do 15.00

Delni dostop:
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

– vprašanja o pogojih za vpis izobraževalne programe
– e-indeks