fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI

Naziv zavoda: Ljudska univerza Celje
Naslov: Cankarjeva ulica 1
Pošta in kraj: 3000 Celje
Telefon: 03 428 67 50
Telefaks: 03 428 67 58
E-pošta: info@lu-celje.si
Spletna stran: www.lu-celje.si
Številka TRR: SI56 0121 1603 0714 290
Davčna številka: SI 59445181
Matična številka: 5051827000
Številka dejavnosti: P85.590

Ustanovitelj: Mestna občina Celje
Odgovorna oseba: Ines Stilin, direktorica

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Opis delovnega področja organa

Ljudska univerza Celje je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki opravlja naslednje dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje odraslih
– srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– jezikovna izobraževanja,
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
– dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,
– nacionalne poklicne kvalifikacije,
– svetovanje pri iskanju primerne izobrazbe in poklicne poti
– in drugo.

2.2. Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

a) Osnovna šola za odrasle

b) Srednje poklicno izobraževanje – SPI
Program: Trgovec
Program: Računalničar
Program: Administrator

c) Srednje strokovno izobraževanje – SSI
Program: Ekonomski tehnik
Program: Predšolska vzgoja
Program: Logistični tehnik

d) Poklicno tehniško izobraževanje – PTI
Program: Ekonomski tehnik
Program: Logistični tehnik

e) Poklicni tečaj – PT
Program: Predšolska vzgoja

f) Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK
– Cestni preglednik/cestna preglednica
– Vzdrževalec/vzdrževalka cest
– Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
– Polagalec/polagalka talnih oblog
– Računovodja/računovodkinja
– Posrednik/posrednica za nepremičnine
– Turistični informator/turistična informatorka
– Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
– Hišnik/hišnica
– Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka
– Varuh/varuhinja predšolskih otrok

g) Jezikovna izobraževanja
– Angleščina
– Nemščina
– Ruščina
– Albanščina
– Italijanščina
– Španščina
– Kitajščina
– Slovenščina za tujce
– itd.

h) Tečaji in delavnice
– Različni tečaji in delavnice osebnostne rasti
– Delavnice za duhovno rast
– Tečaj šivanja in krojenja
– Računalniški tečaji
– Tečaji in delavnice za upokojence
– Glasbena šola
– Tečaj retorike
– TGM

2.3. Organigram organa

2.4. Seznam vseh drugih organov s področja dela

Svet zavoda:
Svet zavoda sestavljajo naslednji člani:
– Dominik Ocvirk, predsednik
– Andrijana Božić, namestnica
– Jasmina Korenak, član
– Polona Glavnik, član

Andragoški zbor:
Je strokovni organ javnega zavoda, ki ga sestavljajo strokovni delavci in učitelji našega javnega zavoda. Obravnava naslednje naloge:
– strokovna vprašanja od animacije do izvedbe posameznih programov
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu in sprejema strokovne odločitve o vseh posodobitvah izobraževalnega dela v prid večje kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela
– daje mnenje o imenovanju direktorja
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa

Strokovni aktivi:
Sestavljajo jih strokovni delavci: organizatorji izobraževanja in učitelji posameznih izobraževalnih področji kot:
– osnovna šola za odrasle
– tuji jeziki in slovenski jezik za tujce
– programi za pridobitev poklica, programi izpopolnjevanja, programi usposabljanja, učna pomoč

2.5. Kontaktni podatki odgovorne osebe

Ines Stilin, direktorica
E-pošta: ines.stilin@lu-celje.si
Uradne ure: pon., tor., sre. in čet. od 10.00 do 12.00 ure

2.6. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti za delovna področja organa

a) Državni predpisi

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport www.mizks.gov.si/
– Uradni list RS : www.uradni-list.si
– Državni zbor – http://www.dz-rs.si/
– Register predpisov Slovenije

Druge povezave na državne registre:
– EU portal: http://europa.eu
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; www.ess.gov.si
– Zavod Republike Slovenije za šolstvo; www.zrs.si
– Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje; www.cpi.si
– Državni izpitni center; www.ric.si
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; www.mddsz.gov.si
– Evropski socialni sklad; www.ess.gov.si/slo/ESS/ess.htm
– Andragoški center Republike Slovenije; www.acs.si
– Dostop do zakonodaje Evropske unije
– EU portal – http://europa.eu/index_si.htm

b) Predpisi EU

– Dostop do zakonodaje Evropske unije
– EU portal – http://europa.eu/index_si.htm

c) Predpisi lokalne skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Celje (Uradni list RS, št. 37/1997, z dne 20.6.1997) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 101/2007, z dne 5.11.2007) in odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 99/2012, z dne 18.12.2012).

2.7. Seznam strateških in programskih dokumentov

– Letni delovni načrt zavoda;
– Letno poročilo zavoda;
– Finančni načrt zavoda;
– Letni program izobraževanja odraslih;
– Resolucija o nacionalnem izobraževanju odraslih.

2.8. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

– Evidenca izdanih spričeval in drugih listin za programe trgovec, računalnikar, administrator, logistični tehnik, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v programe trgovec, računalnikar, administrator, logistični tehnik, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi za trgovec, računalnikar, administrator, ekonomski tehnik, logistični tehnik in predšolska vzgoja;
– Evidenca o udeležbi izobraževanja v programih trgovec, računalničar, ekonomski tehnik, logistični tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja za programe trgovec, računalnikar, administrator, ekonomski tehnik, logistični tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca o izpitih za programe trgovec, računalnikar, administrator, ekonomski tehnik, logistični tehnik, predšolska vzgoja in osnovna šola za odrasle;
– Evidenca zaposlenih;
– Evidenca zunanjih pogodbenih sodelavcev;
– Dnevniki dela.

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta:
www.lu-celje.si

Fizični dostop:
Na lokaciji Ljudske univerze Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

Uradne ure:

VPISNA PISARNA
ponedeljek–četrtek: 8.00–17.00
petek: ni uradnih ur

INFO CENTER
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 9.00–15.00
sreda: 9.00–17.00

CENTER ZA DRUŽINE
ponedeljek, torek, četrtek: 10.00–17.00
sreda: 10.00–19.00
petek: 10.00–16.00
sobota: 9.00–13.00

Delni dostop:
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

– vprašanja o pogojih za vpis izobraževalne programe
– e-indeks

5. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO):

Branka Snoj, odvetniška pisarna Snoj, Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Kontakt: info@odvetnica-snoj.si

6. OBVESTILO O POSREDOVANJU OSEBNIH PODATKOV

Svetovalno središče – ACS

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Ljudske univerze Celje ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank. Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije. Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane (iz njih ni razvidna identiteta strank) podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah Ljudske univerze Celje vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah Ljudske univerze Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Dostopnost