fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Kakovost

Izjava o kakovosti

Izjava o kakovosti je strateški dokument o kakovosti na Ljudski univerzi Celje. Z njo želimo našim udeležencem, financerjem in javnosti nasploh zagotoviti tiste standarde kakovosti, ki jih bodo deležni, ko prestopijo prag naše ustanove. Izjava o kakovosti nas torej zavezuje k strokovnemu in ljudem prijaznemu delu na področju izobraževanja odraslih. Več o Izjavi o kakovosti: https://mozaik.acs.si/kazalnik/izjava-o-kakovosti

Listina o kakovosti

Listina kakovosti je dokument v katerem je opisan celoten sistem kakovosti na Ljudski univerzi Celje. Sistem kakovosti nam omogoča, da organizacijo in izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih spremljamo in tako sproti zaznavamo nepravilnosti, pomanjkanja in neustreznosti pri izvajanju in ponudbi naših programov. Na ta način lahko v najkrajšem možnem času uvajamo izboljšave in dvigamo nivo kakovosti naših storitev tako pri našem delu kot pri ponudbi programov izobraževanja in usposabljanja za odrasle.

Več o Listini o kakovosti: https://mozaik.acs.si/kazalnik/zapisan-notranji-sistem-kakovosti-listina-kakovosti-ali-drug-primerljiv-dokument

Komisija za kakovost

Delo na področju kakovosti koordinira Skupina za kakovost Ljudske univerze Celje. Obstoječo skupino za kakovost je Svet zavoda potrdil na svoji seji 10. 11. 2022:

  • Ines Stilin (predsednica komisije, direktorica),
  • Stanislav Žlof (namestnik predsednice, strokovni delavec),
  • Andrijana Božić (članica, strokovna delavka),
  • Maja Krivec (članica, strokovna delavka),
  • Zdenka Premoša (članica, strokovna delavka),
  • Zdenka Kračun (predstavnica delodajalcev),
  • Tina Trstenjak (predstavnica udeležencev izobraževanja).

Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let od 11. 11. 2022 do 11. 11. 2026. Naloga komisije za kakovost je, da koordinira in skrbi za redno izvajanje dejavnosti na področju kakovosti na Ljudski univerzi Celje. Skupina se sestane vsaj trikrat na leto in o svojem delu vsaj enkrat na leto poroča Andragoškemu zboru in Svetu zavoda. Vsako leto izda letno poročilo o opravljenem delu.

Več o nalogah komisije za kakovost: https://mozaik.acs.si/kazalnik/komisija-za-kakovost.

Svetovalec za kakovost

Svetovalec za kakovost je strokovno usposobljena oseba, ki na Ljudski univerzi Celje svetuje vsem zaposlenim, predavateljem in vodstvu zavoda v procesih vodenja in razvijanja kakovosti. Svetovalec za kakovost opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Svetovalec za kakovost je vključen tudi v omrežje svetovalcev za kakovost, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). Namen omrežja za kakovost je usposabljati svetovalce za kakovost, ki bodo lahko profesionalno svetovali na področju presojanja in razvijanja kakovosti in se bodo znotraj omrežja povezovali, si izmenjevali izkušnje, skupaj razvijali instrumente za presojanje kakovosti in skrbeli za permanentno usposabljanje.

Svetovalec za kakovost na Ljudski univerzi Celje je Stanislav Žlof.

Telefon: 03 428 67 61,
E-pošta: stanislav.zlof@lu-celje.si.

Zeleni znak kakovosti

Na Andragoškem centru Slovenije so obravnavali Vlogo za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki jo je Ljudska univerza Celje oddala dne 10. 04. 2020. Komisija za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti na ACS je 14. 5. 2020 sprejela sklep, da se Ljudski univerzi Celje podaljša pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2023.

Kakovost v dokumentih LU Celje

Vsebine o delu na kakovosti imamo umeščene v naše strateške dokumente: Letni delovni načrt, Poslovno poročilo in Poročilo o kakovosti. V prvih dveh je kot del celotnega dokumenta tudi poglavje o kakovosti, medtem ko se v Poročilu o kakovosti predstavijo vse aktivnosti, ki smo jih na Ljudski univerzi Celje na tem področju naredili.

Letni delovni načrt

V Letnem delovnem načrtu na kratko povzamemo načrtovane aktivnosti, ki jih bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali na področju presojanja in razvijanja kakovosti. Umeščenost kakovosti v Letni delovni načrt zavezuje vodstvo našega zavoda, vse zaposlene in gostujoče predavatelje, da v svoje vsakdanje delo zavestno vključujemo skrb za kakovost. Uresničevanje načrtovanih aktivnosti med letom preverja Komisija za kakovost.

Letni delovni načrt 2022/23

Poslovno poročilo

V Letno poslovno poročilo je umeščeno poglavje o kakovosti. Poglavje je dejansko povzetek Poročila o kakovosti. Povzetek poskušamo narediti v taki meri, da je pregleden, da poda jasno informacijo o tem, kaj smo delali na področju kakovosti v preteklem šolskem letu, ni pa preveč podroben. Podrobnejša predstavitev dela na kakovosti je zapisana v Letnem poročilu o kakovosti.

Poslovno poročilo 2022

Letno poročilo o kakovosti

V Letnem poročilu o kakovosti so predstavljene vse dejavnosti, ki smo jih v preteklem šolskem letu izvajali na področju kakovosti. Poročilo se nanaša na uresničevanje akcijskega načrta, na delo Komisije za kakovost in svetovalca za kakovost, izpeljavo procesa samoevalvacije, oddajo dokumentacije za podaljšanje Zelenega znaka kakovosti in na izboljšave, ki smo jih uvajali na osnovi trenutnih situacij, potreb, ki jih vnaprej nismo mogli načrtovati.

Poročilo o kakovosti 2021/2022

Akcijski načrt

V Akcijskem načrtu imamo zapisane štiri konkretne izboljšave, ki jih želimo uvesti v prihodnjem šolskem letu. Izboljšave so opredeljene s problemom, na katerega se nanašajo, z opredeljeno izboljšavo, ki jo načrtujemo, s konkretnimi osebami, ki so odgovorne za uresničevanje, ter postavljenim rokom, do kdaj naj bo načrtovana naloga uresničena. Komisija za kakovost preverja uresničevanje.

Akcijski načrt 2022/2023

Samoevalvacijsko poročilo

Poglobljena samoevalvacija je eden izmed postopkov, v katerem si organizacija izbere področje, ki ga bo v načrtovanem postopku z ustreznimi metodami analizirala, ovrednotila, ugotovila pomanjkljivosti in posledično tudi načrtovala uvajanje potrebnih izboljšav. Proces poglobljene samoevalvacije izpeljemo enkrat v triletnem obdobju, se pravi v obdobju, v katerem poteče rok za uporabo Zelenega znaka kakovosti. Ves postopek poglobljene samoevalvacije je opisan v Samoevalvacijskem poročilu. Na Ljudski univerzi Celje smo v zadnjem poročilu vzeli v presojanje področje informiranja in promocije.

Samoevalvacijsko poročilo 2022

Dostopnost