Ljudska univerza Celje je bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

VODJA PROJEKTA:
Ljudska univerza Celje

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
– Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
– RA Kozjansko OE Ljudska univerza Šentjur
– AREMA – Visoka šola za regionalni management

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNA SKUPINA:
Izobraževalni programi bodo namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

PROGRAMI, KI JIH BOMO IZVAJALI:

a) Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja),

b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik,

c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev,

č) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle,

d) Neformalni izobraževalni programi: Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Tuji jeziki (ruščina, italijanščina, nemščina …), Komunikacija, Računalniško digitalno opismenjevanje,

e) Programi za uporabo načel HACCP sistema,

f) Programi priprav za prijavo v postopek pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, 

g) Priprave na: opravljanje izpitov iz slovenskega jezika, opravljanje izpitov iz tujih jezikov, opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL, opravljanje strokovna izpita iz upravnega postopka.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Rebeka Dečman, organizatorica izobraževanja
E: rebeka.decman@lu-celje.si
T: 03 428 67 62

Klikni tukaj za PRIJAVNICO: https://goo.gl/forms/4ZPXOvkV3pnE1dBc2

Urniki izobraževanj:

 

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Povezava:

https://www.eu-skladi.si/