fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2016‒2019

Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili kot konzorcijski partner izbrani za izvajanje projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016‒2019.

Konzorcijski partnerji projekta

  • UPI Ljudska univerza Žalec (prijavitelj in koordinator projekta),
  • Ljudska univerza Celje,
  • Ljudska univerza Rogaška Slatina,
  • Šolski center Celje,
  • RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala d. o. o.

Ključni deležniki

  • Sindikat kovinske in elektro industrije Celje (SKEI)
  • Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZ)
  • Študentski d. o. o.
  • Podjetja (EMO-Orodjarna d. o. o., PIVOVARNA LAŠKO, d. d., ŠTORE STEEL d. o. o., TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d. d., THERMANA D. D., družba dobrega počutja, Rimske terme idr.)

Trajanje projekta in pričakovani kazalniki rezultata projekta

Projekt se izvaja od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 in v okviru konzorcija pričakujemo, da bo najmanj 2197 udeležencev uspešno zaključilo program (98 % od 2241).

Vrednost projekta za obdobje 2016–2019

Konzorcij: 724.835,16 €
Ljudska univerza Celje: 184.758,00 €

Namen projekta

Namen razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo tako na delovnem mestu kot v vsakdanjem življenju.

Cilj projekta

Cilj razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih omenjene ciljne skupine. Na osnovi analize potreb na trgu dela v Savinjski regiji smo se odločili za pripravo in izvedbo ustreznih izobraževalnih programov, ki bodo povečali oziroma izboljšali svoje splošno in poklicno znanje, spretnosti in kompetence.

Ciljna skupina

Ciljna skupina, katero želimo vključiti v programe usposabljanja, so zaposleni, nižje izobraženi (končana osnovna šola in manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Izobraževalni programi, ki jih Ljudska univerza Celje ponuja vsem udeležencem, so:

a) javno veljavni programi UŽU (Izzivi podeželja in Most do izobrazbe);
b) javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik;
c) javno veljavni program Začetna integracija priseljencev;
d) program SNIO: Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku (nemščina, italijanščina, ruščina…), Uporabna matematična znanja na delovnem mestu, Podjetnost na podeželju, Učenje za trajnostni razvoj;
e) programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (Priprave na izpit is slovenščine na osnovni ravni, Priprave na NPK v gradbeništvu, Priprave na NPK v prometnih gradnjah, Priprave na NPK v strojništvu);
f) javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle;
g) program RDO (Računalniško digitalno opismenjevanje): Excel – osnovni in nadaljevalni, Digitalna pismenost za podjetnike, Digitalna fotografija, Office 365, Svetovni splet in e trženje, Tehnologija me ne bo povozila.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so financirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

V kolikor ustrezate ciljni skupini, vas vabimo, da se nam pridružite v katerem izmed programov. Programe izvajamo v naših prostorih na Ljudski univerzi Celje, kjer zagotavljamo ustrezno opremljene učilnice, ali v okviru podjetja, v katerem ste zaposleni (kadrovska služba, sindikati). Veselimo se uspešnega sodelovanja s kadrovskimi službami podjetij v Savinjski regiji.

Človek ni nikoli premlad in nikoli prestar, da se izobražuje in izpopolnjuje tako na poslovnem kot tudi na osebnem področju.

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki: 03/ 428 67 52 ali po elektronski pošti andrijana.bozic@lu-celje.si.

Spletna stran organa upravljanja: http://www.svrk.gov.si/ in evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost