fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Ljudska univerza Celje je bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

Vodja projekta

Ljudska univerza Celje

Konzorcijski partnerji

  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  • RA Kozjansko OE Ljudska univerza Šentjur
  • Visoka šola za logistiko in management

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ciljna skupina

Izobraževalni programi bodo namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi, ki se bodo izvajali

a) Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja),

b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik,

c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev,

č) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle,

d) Neformalni izobraževalni programi: Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Tuji jeziki (ruščina, italijanščina, nemščina …), Komunikacija, Računalniško digitalno opismenjevanje,

e) Programi za uporabo načel HACCP sistema,

f) Programi priprav za prijavo v postopek pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,

g) Priprave na: opravljanje izpitov iz slovenskega jezika, opravljanje izpitov iz tujih jezikov, opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL, opravljanje strokovna izpita iz upravnega postopka.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Urnik izobraževanj

Slovenščina kot drugi in tuj jezik

Usposabljanje za življenjsko uspešnost-IP Lasko

Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Laško

Tehnologija me ne bo povozila

Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Vojnik

Usposabljanje za življenjsko uspešnost-JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – IP_Ljubečna

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – IP

NIPO-e3 Komunkacija,ki da odnosu življenje

Z osnovnim znanjem Excela do lažje preglednosti terminski načrt

Program priprav ECDL

Napredna znanja MS Excel

NIPO e2 sporazumevanje v tujih jezikih

Cestni preglednik - NPK

Terminski plan UŽU -IP Štore

UŽU-IP Dobrna

HACCP-Varnost živil je na prvem mestu

Program priprava na opravljanje izpita iz ZUP

NIPO e4 Tehnologija me ne bo povozila

NIPO e3 Komunkacija, ki da odnosu življenje

NIPO - NEM izvedbeni načrt

TPK - Začetna integracija priseljencev (ZIP)

TPK izvedbeni načrt ECDL

TPK izvedbeni načrt - sporazumevanje v slo. jeziku

TPK izvedbeni načrt - Nemščina, začetni tečaj

Napredna znanja MS Excel

Rezultati projekta

V projektu smo načrtovali vključitev 1216 udeležencev in to smo dosegli. Vključenih je bilo 638 žensk in 578 moških.

Ciljna skupina

Ciljna skupina, ki smo jo s projektom naslavljali so bili odrasli, manj usposobljeni, nižje izobraženi in starejši od 45 let. Večji delež vključenih je spadal v to ciljno skupino.
Da je bila s strani te ciljne skupine izražena potreba po programih znotraj projekta, dokazuje podatek, da smo načrtovan kazalnik vključenih oseb nad 45 let presegli in sicer je bilo načrtovanih 852 oseb, vključili pa smo jih 920.
V manjšem deležu so bili v projekt vključeni tudi drugi zainteresirani posamezniki, ki so ob vstopu v program imeli zaključeno višjo stopnjo izobrazbe ali so bili mlajši od 45 let. Povpraševanje po programih je bilo veliko tudi s strani teh udeležencev.
Ob vstopu v projekt je bila večina udeležencev zaposlenih. Nekaj je bilo tudi brezposelnih, te je v projekt usmerjal ZRSZ, OE Celje. V projektu so bile vključene tudi ranljive ciljne skupine (migranti in invalidi).
Ponosni smo, da so udeleženci izobraževalne programe v večini, v več kot 98 % uspešno zaključili.

Izvedeni programi

Programi, ki smo jih izvajali v okviru projekta so bili za udeležence brezplačni. Projektni partnerji smo izvajali enake in tudi različne programe. Zasnovali smo jih glede na predvidene potrebe v lokalnem okolju.
Izvedli smo 13 različnih izobraževalnih programov, ki so bili organizirani v 97 skupinah. Skupno smo izvedli 5.430 ur usposabljanja.
Izvedeni programi so bili javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle in neformalni izobraževalni programi. Slednjih je bilo izvedenih več.
Izvedli smo največ računalniških programov. To so bili tako javnoveljavni programi Računalniška pismenost za odrasle (obsegali so 60 ur) in Program Računalniško in digitalno opismenjevanje (obsegali so 40 ur). Tem programom je bila znotraj projekta namenjena posebna pozornost, saj se predvsem delovna okolja v današnjem času vsled tehnologije hitro spreminjajo. Ta znanja so se izkazala kot nujno potrebna tudi v času epidemije covid-19, ko smo bili vsi primorani komunicirati na druge načine. V tistem času so bili programi prekinjeni in smo z izvedbo nadaljevali po sprostitvi ukrepov, ves čas pa smo z udeleženci ohranjali stike preko telefona, elektronske pošte in videokonferenčnih orodij.
Za računalniške programe smo sledili načrtovanim kazalnikom, vključitvi 486 udeležencev v računalniške programe, od tega 256 starejših od 45 let. Te kazalnike smo presegli in sicer smo v računalniške programe skupno vključili 497 udeležencev (11 več), od tega jih je bilo 372 starejših (119) od 45 let.

Drugi po številu izvedbe programov so bili programi tujih jezikov. Organizirali smo 8 programov angleščine in 11 programov nemščine ter 1 program priprav na opravljanje izpita iz nemškega jezika.
Tretji po številu izvedbe so bili programi UŽU, ki predstavljajo javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle. Cilj teh programov je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih.
Na četrtem mestu po številu izvedb programov predstavljajo programi priprav na Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način, Pomočnik kuharja, viličarist). Te priprave so omogočale pridobitev dodatnih znanj in so bile zelo dobrodošle predvsem za zaposlene, ki so potrebovali dodatno kvalifikacijo.
Manj številčne, a zelo dobro obiskane so bile delavnice komuniciranja. Te delavnice so udeležencem prinesla pomembna spoznanja tako na osebni kot poklicni ravni.
Ostali izvedeni programi so bili različni programi slovenskega jezika (še ZIP, Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Slovenščina naš ponos, Programi priprav iz slovenskega jezika) in program HACCP – Varnost živil je na prvem mestu.
V celotnem projektu smo izvedli tudi 83 izpitov. Udeleženci so imeli možnost opravljati izpite. Vsi se niso odločili za to možnost. Največ udeležencev, ki so se odločili za opravljanje izpita so obiskovali priprave na izpit iz upravnega postopka ali priprave na izpit iz Slovenščine kot drugega in tujega jezika. Udeležencem sta predvsem ta dva izpita pomagala pri pridobitvi zaposlitve.

Strokovno svetovanje in informiranje

Za udeležence vseh izobraževalnih programov se je izvajalo tudi strokovno svetovanje in informiranje, s pomočjo katerega so bili posamezniki usmerjeni v ustrezen izobraževalni program ali spodbujeni k nadgradnji tistega znanja, ki je predstavljala dodano vrednost na trgu dela.

Sodelovanje z drugimi organizacijami

Za potrebe izvajanja projekta smo se projektni partnerji povezovali z različnimi gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi (ZRSZ) in združenji.
S sodelovanjem z različnimi deležniki smo lahko uresničili naš cilj, da smo v projekt vključili načrtovano število ljudi in uspešno zaključili projekt.

Zaključna konferenca projekta

Rezultate projekta smo konzorcijski partnerji predstavili na zaključni konferenci, ki je potekala 9. septembra 2022 v Tehnoparku v Celju. Konference so se udeležili Maja Kobal Merkun, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter skrbnica pogodbe, predstavniki podjetij, organizacij in lokalnih skupnosti, direktorji javnih zavodov, predavatelji in udeleženci izobraževalnih programov. Poleg projektnih rezultatov in vtisov udeležencev ter predavateljev v projektu, so zbrani na konferenci prisluhnili tudi strokovnemu predavanju Tine Kastelic iz organizacije Kompetenca d.o.o. smo osvetlili znanja in kompetence prihodnosti.

Vtisi izobraževalcev in udeležencev izobraževanja ob zaključku projekta
Ob zaključku projekta lahko potrdimo, da kompetence, ki smo jih pridobili v formalnem izobraževanju niso dovolj, saj se družba hitro spreminja. Če se ne bomo dodatno izobraževali prav gotovo ne bomo kos izzivom sodobne družbe.

Velika prednost za marsikoga je bila to, da so bili programi brezplačni. Veliko udeležencev je prepoznalo vrednost projekta in so se želeli vključiti v program večkrat, vendar so žal zahteve projekta bile take, da se je posameznik lahko vključil v program le enkrat.

Vtisi vključenih udeležencev v projektu so bili izjemno pozitivni. Udeleženci so pohvalili izvedena izobraževanja in nam sporočili:
– da so s pridobljenimi kompetencami lažje in boljše opravljali svoje delo
– da so z dodatnimi znanji lažje pridobili zaposlitev ter
– da so z udeležbo v programih spletli nova prijateljstva ter se bolj povezali v svoji skupnosti in v njej aktivneje delovali.

KONTAKT

Zdenka Premoša
Telefon: 03 828 27 68
E-pošta: zdenka.premosa@lu-celje.si

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Dostopnost