fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Ljudska univerza Celje je bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

Vodja projekta

Ljudska univerza Celje

Konzorcijski partnerji

  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  • RA Kozjansko OE Ljudska univerza Šentjur
  • Visoka šola za logistiko in management

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ciljna skupina

Izobraževalni programi bodo namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi, ki se bodo izvajali

a) Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja),

b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik,

c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev,

č) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle,

d) Neformalni izobraževalni programi: Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Tuji jeziki (ruščina, italijanščina, nemščina …), Komunikacija, Računalniško digitalno opismenjevanje,

e) Programi za uporabo načel HACCP sistema,

f) Programi priprav za prijavo v postopek pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,

g) Priprave na: opravljanje izpitov iz slovenskega jezika, opravljanje izpitov iz tujih jezikov, opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL, opravljanje strokovna izpita iz upravnega postopka.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Urnik izobraževanj

Slovenščina kot drugi in tuj jezik

Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Laško

Tehnologija me ne bo povozila

Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Vojnik

Usposabljanje za življenjsko uspešnost-JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – IP_Ljubečna

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – IP

NIPO-e3 Komunkacija,ki da odnosu življenje

Z osnovnim znanjem Excela do lažje preglednosti terminski načrt

Program priprav ECDL

Napredna znanja MS Excel

NIPO e2 sporazumevanje v tujih jezikih

Cestni preglednik - NPK

Terminski plan UŽU -IP Štore

UŽU-IP Dobrna

HACCP-Varnost živil je na prvem mestu

Program priprava na opravljanje izpita iz ZUP

NIPO e4 Tehnologija me ne bo povozila

NIPO e3 Komunkacija, ki da odnosu življenje

NIPO - NEM izvedbeni načrt

TPK - Začetna integracija priseljencev (ZIP)

TPK izvedbeni načrt ECDL

TPK izvedbeni načrt - sporazumevanje v slo. jeziku

TPK izvedbeni načrt - Nemščina, začetni tečaj

Napredna znanja MS Excel

KONTAKT

Zdenka Premoša
Telefon: 03 828 27 68
E-pošta: rebeka.decman@lu-celje.si

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Dostopnost