fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016-2022

Brezplačno svetovanje je namenjeno ZAPOSLENIM, ki zaradi različnih razlogov potrebujejo dodatna usposabljanja in izobraževanja. Pri svetovanju vam bomo pomagali na več načinov:

 • informirali vas bomo možnostih izobraževanja in usposabljanja, ki jih vaš poklic »zahteva« oz., ki jih potrebujete za spremembo poklica, napredovanje …;
 • pomagali vam bomo načrtovati vašo poklicno kariero, na novo začrtati vašo poklicno pot v kolikor je to potrebno, ali pa bomo skupaj z vami poiskali izziv, ki vam bo motiv za ustvarjalno delo v vašem poklicu;
 • skupaj z vami bomo odkrili in ovrednotili neformalna znanja, ki ste si jih pridobili v življenju, pa jih še niste »naredili uporabne« za vaš poklic in kariero;
 • skupaj z vami bomo pregledali možnosti napredovanja na vašem delovnem mestu ali izven njega;
 • pomagali vam bomo k večji fleksibilnosti v okviru vaše zaposlitve in na trgu dela na sploh;
 • poiskali bomo informacije o možnostih sofinanciranja posameznih izobraževanj in usposabljanj.

Za svetovanje se lahko dogovorimo individualno, v manjših skupinah ali pa v okviru podjetja v katerem ste zaposleni (kadrovska služba, sindikati ipd.).

Svetovalno središče Ljudska univerza Celje na Cankarjevi ulici 1, 3000 Celje je odprto:

 • Ponedeljek, torek od 8.00 do 16.00
 • Sreda – četrtek od 08.00 do 17.00
 • Petek od 09.00 do 15.00

Svetovalci, ki delujejo v okviru svetovalnega središča so:

Več o projektu

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 ̶ 2022

Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili kot konzorcijski partner izbrani za izvajanje projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016-2019.

Konzorcijski partnerji:

 • UPI – Ljudska univerza Žalec (prijavitelj in koordinator projekta)
 • Ljudska univerza Celje
 • Ljudska univerza Rogaška Slatina
 • ŠC Slovenske Konjice-Zreče
 • ŠC Celje

Vrednost projekta za obdobje 2016–2022

 • Konzorcij: 854.991,15€
 • Ljudska univerza Celje: 149.725,74€ (20,53% delež)

Trajanje projekta in pričakovani rezultati

Projekt se izvaja od 17. 06. 2016 do 31. 03. 2022. V tem obdobju bomo kot konzorcij vključili v svetovanje najmanj 1800 zaposlenih. 75 % vseh svetovancev se bo vključilo v nadaljnje (ne)formalno izobraževanje ali usposabljanje.

Namen projekta

Povečati oz. izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo na trgu dela, izboljšati možnosti in mobilnost na trgu dela in spodbujati osebnostni razvoj.

Cilj projekta

Izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (ISIO), ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Ciljna skupina

Zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu

Ključni deležniki

 • Sindikat kovinske in elektro industrije Celje (SKEI)
 • Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZ)
 • Študentski d.o.o.
 • Podjetja (EMO-Orodjarna d.o.o., PIVOVARNA LAŠKO, d. d., ŠTORE STEEL d.o.o., TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., THERMANA D.D., družba dobrega počutja idr.)

Aktivnosti

 • Analiza potreb po izobraževanju zaposlenih
 • Neposredno svetovanje in vrednotenje neformalnega znanja
 • Evidentiranje udeležencev in spremljanje napredovanja
 • Promocija svetovalne dejavnosti
Svetovanje je za vse udeležence BREZPLAČNO saj je sofinancirano s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost