fbpx
          MOODLE
EN    |    DE    |    IT

Pokličite

03 428 67 50

Pošljite sporočilo

info@lu-celje.si

Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU)

UŽU – Moj korak

Program UŽU-MK je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 12 udeležencev in traja 120 ur. Program je organiziran tako, da se srečanja zaključijo v osmih mesecih. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, izmed katerih je eden specialni in rehabilitacijski pedagog oz. defektolog. Program se izvaja v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.

So odrasli, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjih življenjskih okoliščinah – pri nakupih, na banki, pošti, v javnem prometu itn.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

UŽU – Jaz in moje delovno mesto

Program UŽU-MDM je namenjen manj izobraženim zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo, zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter tistim zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Utemeljenost in vizijo razvoja programa smo zapisali v predlogu Strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih v Sloveniji (2004).

Pri zaposlenih želimo spodbuditi razvoj in nenehno izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela/izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem mestu, ki ga zasedajo kot tudi za samostojno/dejavno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe). Program jih spodbuja k ustvarjalnemu/inovativnemu in razmišljujočemu opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni.

Program obsega 350 ur in je obsežnejši od drugih programov UŽU, saj udeležencem omogoča pridobivanje nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje izvajata najmanj dva usposobljena učitelja in poteka praviloma v prostorih podjetja v katerem so zaposleni udeleženci programa.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. Program je umeščen med ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, kar delodajalcem omogoča pridobitev nadomestila osebnega dohodka za zaposlene vključene v program.

UŽU – Beremo in pišemo skupaj

Program UŽU-BIPS je namenjen manj izobraženim staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo kako. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 8 staršev, ki obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 ur, 25 ur pa se izpelje v obliki vodenega domačega dela. Program se predvidoma zaključi v obdobju treh mesecev. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Z zviševanjem ravni pismenosti staršev se ustvarjajo boljše možnosti za šolanje njihovih otrok.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

UŽU – Izzivi podeželja

Program UŽU-IP je namenjen manj izobraženim odraslim prebivalcem podeželja. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 12 do 16 udeležencev in traja 120 ur. Program se predvidoma zaključi v treh mesecih. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo temeljno znanje in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja za izvajanje dejavnosti na podeželju, z namenom večje samostojnosti ter izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja.

Podeželje je vir številnih možnosti, ki predstavljajo izziv in priložnost za njegovo prebivalstvo.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

UŽU – Most do izobrazbe

Program UŽU-MI je namenjen manj izobraženim odraslim, ki se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica oz. stopnje izobrazbe. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 10 do 12 udeležencev in traja 120 ur (ki se izpeljejo v obdobju treh mesecev). Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Zaradi časa, ki je pretekel od zaključka šolanja, mnogi odrasli potrebujejo osvežitev znanja. Za pridobivanje višje stopnje izobrazbe pa so temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, ključnega pomena za usvajanje učnih vsebin in izkazovanje naučenega pri preverjanju znanja.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Dostopnost